NNI AS  Aktuelt

Et utvalg prosjekter de siste årene

Stor variasjon i løste oppgaver
NNI har de siste årene utvidet fagkompetansen og har løst en lang rekke oppgaver for både private- og offentlige oppdrags-givere.
Oppdragene har vært knyttet til alle våre viktige økosystem, både marine, limniske (ferskvann) og terrestre økosystem. NNI passerte i 2015 500 rapporterte prosjekter. I det følgende er et lite utvalg omtalt.
Les mer NNI-spacer

skille
Tema - Energi & miljø Energi & miljø
Energi henter vi fra en lang
rekke energikilder, og i Norge står vannkraften sentralt når det gjelder produksjon av strøm, men energi fra nye kilder er under ... Les mer NNI-spacer
Tema - Vann & vassdrag Vann & vassdrag
Norge har relativt nylig implementert Vanndirektivet som gir klare føringer på hvordan vi bør forvalte våre vannresurser, både ferskvannet og det kystnære... Les mer NNI-spacer
skille
Tema - Vei & natur Vei & natur
Veier er en vital del av vårt samfunns infrastruktur og med over 90 000 km vei pr 1999 er omfanget blitt ganske så stort... Les mer Les mer
Tema - Ferskvannsøkologi Ferskvannsøkologi
Vann er et sentralt tema i
Norge, ressursmessig og
utfordringer knyttet til bruk og
forvaltning av vann og
vassdrag... Les mer Les mer
skille
Tema - Landøkologi Landøkologi
Norges landareal på over 330.000 km2 er særpreget av sin store variasjon når det gjelder naturtyper og økosystem, plante- og dyrearter... Les merNNI-spacer
Tema - Marin økologi Marin økologi
Norge har store marine øko-systemer, de åpne hav fra Barentshavet i nord, via Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak i sør, til en svært lang kystlinje...... Les mer Les mer

skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi
 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planleggingblank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse: NNI Resources, Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
:: Copyright NNI Resources AS::