NNI AS  
Friluftsliv & nærmiljø

Friluftsliv & nærmiljø
Det gis i dag klare føringer både fra statlig, fylkeskommunalt og kommunalt hold om behovet for økt oppmerksomhet og bevaring av muligheten for friluftsliv i nærmiljøet i forbindelse med endringer av arealbruk. Det er også en stor fokus på temaet barn og unge, men friluftslivet innbefatter alle aldersgrupper, med de ulike behov og muligheter dette fordrer.

Regjeringen har definert konkrete nasjonale mål for barn og unge, med bl.a. forbedring av barns bo og nærmiljø, der de har som et av målene at det skal være mulighet for lek og annen aktivitet i varierte og sammenhengende grønnstrukturer med gode forbindelser til omkringliggende naturområder.

Stortinget har gjennom St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet og St.meld. nr. 25 (2002-03) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, gitt følgende føringer:

Nasjonale resultatmål:

  1. Friluftslivet basert på allemannsretten skal haldast i hevd i alle lag av befolkninga.

  2. Barn og unge skal få høve til å utvikle dugleik i friluftsliv.

  3. Område av verdi for friluftslivet skal sikrast slik at det fremjar miljøvennleg ferdsel, opphald og hausting, og
    at naturgrunnlaget blir teke vare på.

  4. Ved bustader, skular og barnehagar skal det vere god tilgang til trygg ferdsel, leik og annan aktivitet i ein
    variert og samanhengande grøntstruktur med gode samband til omkringliggjande naturområde.
  Nasjonale mål for friluftslivet
Det nasjonale målet om at innbyggerne skal drive med friluftsliv er bl.a begrunnet ut fra et helse-, trivsels- og miljøperspektiv. Det understrekes at det for friluftsutøveren er opplevelsen som er det sentrale.

Med bakgrunn i en ofte travel hverdag i dagens samfunn har de færreste muligheten til å dra langt for å utøve friluftsliv. En del av befolkningen, i hovedsak barn og eldre, har liten eller redusert mobilitet, og for disse gruppene blir nærmiljøet sentralt for at de skal oppnå målsettingen om gode forhold for friluftsliv og uteaktiviteter.

Friluftslivet har også et større geografisk perspektiv, knyttet til at mennesker bruker natur og friluftsområder borte fra det som er nærmiljøet. Områder i slik bruk har derved verdier ut over det lokale, mao et regionalt perspektiv. Mange områder har også nasjonal og internasjonal verdi for friluftslivet og det naturbaserte reiselivet.

Nærmiljøet
defineres som menneskers daglige livsmiljø. Kultur-departementet har definert nærmiljøanlegg som: ”Nærmiljøanlegg er enkle anlegg eller områder tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet, beliggende i eller i direkte tilknytning til boområder.”

Friluftsliv
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker
og friluftsområder.

NNI har siden oppstart løst mange oppgaver innen dette tema, både knyttet til formelle KU'er og til andre typer av planarbeid.
NNI er i sin tilnærming til oppgavene opptatt av at vårt arbeid skal ha et omfang som gir beslutningsrelevans, noe også PBL gir føringer for.

NNI utreder friluftslivsverdier og konsekvenser for friluftsliv og nærmiljø knyttet til ulike utbyggingstiltak, eks. vegprosjekter, vassdragsutbygginger, industriutbygging, vindmølleparker, massetak, boligutbygging, idrettsanlegg, golfanlegg m.m.
  Friluftsliv i nærmiljøet

Sentrale naturforvaltningsmyndigheter har i det siste vektlagt temaet natur, nærmiljø og friluftsliv, se oppslag hos DN [Samarbeider om natur og miljø].

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::