NNI AS  
Konsekvensutredning

Konsekvensutredninger
Fysiske inngrep i vårt naturmiljø gir virkninger på både økosystem og tilknyttet biomangfold. Et overordnet mål i norsk naturforvaltning - vedtatt av vårt Storting - er hensynstagen till biomangfold og naturressurser ved gjennomføring av nye utbygginger. Plan - og bygningsloven (PBL) setter klare rammer for slike hensyn, dvs hvordan konsekvenser skal utredes og i hvilket omfang dette skal foregå. Konsekvensutredninger (KU) er derfor blitt en viktig del av norsk planarbeid tilknyttet større utbyggingstiltak.

NNI har siden oppstart løst mange oppgaver innen dette tema, både knyttet til formelle KU'er og til andre typer av planarbeid. Vi har også god erfaring med å komme tidlig inn i utbyggingsprosjekter slik at ulike alternativer for utbygging kan vurderes og spesielt konfliktfylte alternativer unngås. For Tiltakshavere er det mye tid og ikke minst penger å spare ved å unngå særs konfliktfylte løsninger. NNI er i sin tilnærming til oppgavene opptatt av at vårt arbeid skal ha et omfang som gir beslutningsrelevans, noe også PBL gir føringer for.

Med basis i kompetanse og erfaring fra gjennomførte prosjekter tar NNI oppdrag innen denne sektor, f.eks. knyttet til:

 • Vegprosjekter
 • Industriutbygginger
 • Vassdragsreguleringer
 • Kraftlinjer
 • Vindmølleparker
 • Massetak
 • Golfbaner og andre idrettsanlegg
 • Boligutbygging
 • Andre naturinngrep
 • Virkninger av ulike typer menneskelig aktivitet uten direkte naturinngrep (friluftsliv, ferdsel, jakt, støy, andre forstyrrelser)

  Problemstillinger som belyser virkninger av menneskelige inngrep på natur og biomangfold har helt siden starten vært NNIs viktigste forskningsfelt.

Derfor - har du oppgaver innen denne sektor er vi klar for nye
oppdrag. Ta kontakt med oss.

skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::