NNI AS  
Miljøovervåkning

Natur- og miljøovervåkning
Natur er i kontinuerlig endring; langsomt eller hurtig, alt etter hvilke økosystem og klimaregioner vi ser på. Mennesker og menneskelig aktivitet kommer i tilleg - vi bruker og påvirker naturen hele tiden.

Å følge med på hva som skjer med arter og økosystem er en viktig oppgave fordi et godt kunnskapsgrunnlag står sentralt i forhold til tiltak og politiske beslutninger. Miljøovervåking er kort og godt å følge med på tilstanden i naturmiljøet og studere og vurdere virkninger av ulike tiltak og aktiviteter.

Virkninger av tiltak og aktiviteter kan være både langsiktige og tidsavgrenset. Geografisk kan virkninger observers både lokalt, regionalt, landsdekkende eller i hele klimaregioner.

Lange tidsserier i overvåkningen er et særs viktig aspekt for å kunne forstå om forandringer skyldes menneskelig aktivitet eller om endringer skyldes naturlig variasjon.

NNI kan utføre overvåkingsoppgaver basert på systematisk metodikk, i økosystem på land (terrestre system), i ferskvann (limniske system) eller i deler av våre marine miljø. Vi kan gjennomføre overvåkingsarbeid rettet både mot naturtyper og økosystem eller kun med fokus på enkeltarter eller grupper av arter.

NNI har lang erfaring med overvåking og biologiske langtidsstudier fra ulike økosystem, knyttet til egen forskningsaktivitet der flere av våre studier har et tidsspenn på over 30 år.

For spørsmål og løsning av ulike overvåkingsoppgaver – ta kontakt!

 

 

 

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::