NNI AS  
Natur & biomangfold

Natur & biomangfold
Arbeid med bevaring av biologisk mangfold står sentralt i norsk naturforvaltning, og hensyn til biologisk mangfold innarbeides nå på mange plan og i mange sektorer i samfunnet. Også for NNI står arbeidet med biomangfold sentralt, knyttet til både forskning, kartlegging, plan og miljøarbeid m.m.

NNI har god kompetanse og mye erfaring med kartlegging av biologisk mangfold og vi har gjennomført en rekke prosjekter. Vår erfaring strekker seg over 20 år med gjennomføring av over 170 prosjekter, dvs også med omfattende erfaring fra slikt arbeid før NNI ble startet i 1995.

Når det gjelder kartlegging av naturtyper, jfr. DN's Håndbok 13 (DN 1999), har NNI svært god erfaring. De første heldekkende kommunekartlegginger av naturtyper i Norge ble gjennomført av leder av NNI i årene 1991-1992 og videreutviklet i perioden 1994-1997. De siste 3 årene har vi gjennomført flere prosjekter knyttet til det kommunale kartleggingsprogrammet etter Håndbok 13.

Vi løser derfor nå oppgaver over hele landet knyttet til:

  • kartlegging av biologisk mangfold i kommunene
  • kartlegging av arter og artsgrupper - lokalt, regional, nasjonalt (se også om vilt)
  • gjennomføring av studier på enkeltarter (se avsnitt om forskning)
  • integrering av hensyn til biologisk mangfold i ulike typer planarbeid (se plan og miljø)
  • gjennomføring av av tematiske utredninger der forvaltning av biologisk mangfold står i fokus

    Har du oppgaver knyttet til arbeid med biologisk mangfold - ta kontakt!

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::