NNI AS  

Referanser
Konsekvensutredninger

Oversikt over prosjekter som har innebygget både konsekvensanalyser og konfliktvurderinger knyttet til ulike tiltak, ofte i en tidlig planfase - samt arbeid utført i forhold til formelle KU-prosesser.

Golfbane på Nedkvitne, Voss. Konsekvensutredning - KU, tema: Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder. - NNI-Rapport nr. 89. Oppdragsgiver: Privat.


Golfbane på Nedkvitne, Voss. Konsekvensutredning - KU, tema natur og miljø.- NNI - Rapport nr. 86 Oppdragsgiver: Privat.


Utvidelse av massetak på Eikefet, Lindås kommune
. Konsekvensutredning - KU, deltema natur og miljø. - NNI-Rapport nr. 78. Oppdragsgiver: Privat.

Rv 13, Ullensvang herad. Tiltak for forbedret veg. Konsekvensutredning (KU) - deltema natur og miljø. - NNI-Rapport nr. 76. Oppdragsgiver: Privat.

Fylkesvegprosjektet Tyssebotn-Kaldestadsundet, Osterøy. Verdi- og konsekvensvurdering av tema kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap. - NNI-Rapport nr. 68 Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland.

Rv 567 Hauge - Lonevåg, Osterøy kommune. Verdi- og konsekvensvurdering for tema kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap. - NNI-Rapport nr. 67. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland.

Verdi- og konfliktvurdering av et område planlagt som skytebane ved Kismul, Fana i Bergen, tema natur og miljø.- NNI-Rapport nr. 64. Oppdragsgiver: Privat.

Verdi- og konsekvensvurdering av planlagte turistanlegg i sone 1, Solfonn-Langedalen på Seljestad, Odda kommune. Tema: Biologisk mangfold. NNI-Rapport nr. 63 Oppdragsgiver: Privat.

Fv Tyssebotn-Kaldestadsundet, Osterøy. Verdi- og konsekvensvurdering av tema biologisk mangfold.- NNI-Rapport nr. 62. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland

Konsekvensutredning (KU) tema biologisk mangfold og vilt knyttet til områder planlagt for naturbasert turisme på Seljestad, Odda kommune. - NNI-Rapport nr. 56. Oppdragsgiver: Hardanger Vekst AS.

Naturfaglig verdivurdering og konfliktvurdering av område planlagt som idrettsanlegg på Seimsmyrane i Arna, Bergen kommune, med hovedvekt på ornitologiske forhold. - NNI-Rapport nr. 49. Oppdragsgiver: Bergen kommune

Botanisk verdi- og konsekvensvurdering av Boholmen i forbindelse med planlagt utvidelse av industriområdet på Osneset, Ulstein kommune. - NNI-Rapport nr. 41. Oppdragsgiver: UlsteinVerft/Vestnorsk Plangruppe AS.

Kyststamvegen Stord - Halhjem. Konsekvensutgreiing. Deltema naturmiljø. - NNI-Rapport nr. 40. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland.

Golfbane på Grinijordene i Bærum. Konsekvensutredning (KU), tema natur og miljø. - NNI-Rapport nr. 35. Oppdragsgiver: Privat.


Planlagt steinbrot ved Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensvurdering av inngrep med vekt på botaniske forhold. - NNI-Rapport nr. 34. Oppdragsgiver: Privat.

Ringveg Vest, Bergen. Konsekvensvurdering, deltema natur og miljø - fase II. Vurdering av nye alternativer. - NNI-Rapport nr. 31. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland.

Ringveg Vest, Bergen kommune. Konsekvensvurdering deltema naturmiljø. Vurdering av områder potensielt viktig for bevaring av biologisk mangfold. - NNI-Rapport nr. 23 Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland.

Senking av Vangsvatn, Vosso; Virkninger på våtmarksfugl tilknyttet Rekvesøyane. Faglige problemstillinger, metodikk og oversikt over gjennomført arbeid 1991-1996. -NNI-Notat nr. 7 Oppdragsgiver: Voss kommune.

Kyststamvegen Stord - Halhjem. Konsekvensutgreiing - foreløpig rapport. Deltema naturmiljø. - NNI-Rapport nr. 16. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland.

 

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::