NNI AS  
Vei og natur

Vei & natur
Veier er en vital del av vårt samfunns infrastruktur og med over 90 000Samlet veilengde km vei pr 1999 (Kilde SSB) er omfanget blitt ganske så stort. Veier oppfattes generelt om store inngrep i natur og landskap og virkninger vei og trafikk har på omgivelser, mennesker og naturmangfold, har lenge hatt fokus. Bygging av nye veier er derfor omfattet av omfattende planprosesser, der en i våre dager legger stor vekt på å holde negative virkninger på naturmiljøet på et så lavt nivå som mulig.

Mange veiprosjekter utredet
NNI har siden oppstart arbeidet mye med tema natur og biomangfold i forbindelse med planprosesser i nye veiprosjekter, også store veianlegg som Hardangerbru og Rv7, Kyststamveien (mange prosjekter), Jondalstunnel og Ringvei Vest. Vi har over 15 år bygget opp god kompetanse på dette fagfeltet (jfr. referanseprosjekter).

Virkninger på natur
Hvordan påvirker nye veganlegg omgivende natur, arter og samfunn? Det foreligger bra med forskning på dette, men relativt lite er gjort i Norge, bortsett fra problem knyttet til hjorteviltets vandringer. NNI har i flere år arbeidet med etterundersøkelser i en parsell av Kyststamvegen i Hordaland, nærmere bestemt i Os og i området Ulvenvatnet. Forundersøkelsene utførte vi i 1996 og 1997. Etterundersøkelsene i Ulvenvannet har pågått i perioden 2005 - 2012. Et stort materiale er under sluttbearbeiding for rapportering i 2012 - 2013. Nye forskningsresultater gir alltid opphav til nye problemstillinger; en av utfordringene er å skille virkninger fra nye veianlegg fra andre påvirkningsfaktorer . Vi fortsetter derfor vår forskning i Ulveprosjektet og har også andre vei-natur prosjekter i gang.

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::