NNI AS  
Vilt, fisk & utmark

Vilt, fisk & utmark
NNI sin erfaring med viltforskning, viltkartlegging og gjennomføring av utredninger knyttet til vilt og viltforvaltning strekker seg over 25 år. Artsmessig har vi erfaring fra arbeid med en lang rekke arter og artsgrupper, i første rekke fugler med også med erfaring fra arbeid med pattedyr. Det utvidete viltbegrepet favner alle vertebrater og med 4 zoologer i NNI har vi kompetanse og gjennomføringsevne til å påta oss et stort spekter av oppgaver.

Tematisk arbeider vi også over et stort spekter av problemstillinger, men vi arbeider forskningsmessig spesielt med fokus på hvordan ulike typer inngrep og menneskelig aktivitet påvirker våre viltressurser. Norsk naturforvaltning har behov for ny kunnskap på en lang rekke omrder og det er NNI's mål å være med på denne kunnskapsbyggingen.

NNI løser også mange oppgaver knyttet til ulike typer planarbeid, enten det er større konsekvensutredninger (KU), mindre reguleringsgplaner, kommunale temaplaner mm, der vi integrerer hensyn til og kunnskap om viltet.

Med basis i vår kompetanse og erfaring er følgende arbeidsoppgaver aktuelle for oss:

 • gjennomføring av forskningsoppgaver knyttet til våre viltarter
 • gjennomføring av kartlegging av vilt, lokalt, regionalt og nasjonalt
 • integrering av hensyn til viltet i ulike typer planarbeid
 • tematiske utredninger, eks. naturbruk, der hensyn til vilt og en bærekraftig utnyttelse av viltet hører med
 • ulike typer informasjonstiltak, både egne prosjekter og i oppdrag for andre
 • gjennomføring av kurs, forelesninger og guiding knyttet til vilt og norsk natur
 • utføring av fotooppdrag og levering av foto og bildemateriell knyttet til norske viltarter

  I NNI setter vi solid fagkompetanse sentralt og har du oppgaver knyttet til vilt og viltforvaltning - nøl ikke med å kontakte oss -

   

 

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::